Miljö- & Kvalitetspolicy

PEA Fogfria Golv i Linköping AB 556501-2662


Vi på PEA Fogfria Golv har som målsättning att kunden alltid ska känna sig nöjd och säker på att de fogfria massagolv, som vi av kunden fått i uppgift att lägga, håller den höga kvalitet och standard som förväntats och önskats. Med kvalité och standard menar vi, gott uppträdande på arbetsplatsen, att gällande föreskrifter för objektets lokalitet följs, att vi innan påbörjat objekt gjort en riskbedömning och därefter följer de riktlinjer vi sätter för objektet, att rätt produkter används för gällande objekt och dess underlag. Vi uppnår dessa mål genom vidareutbildningar, att dela med oss av erfarenheter inom yrket bland våra golvläggare men inte minst, vara auktoriserade golvläggare, nedan citat taget från www.fogfrittgolv.se

Läggning av fogfria golv eller härdplastgolv kräver stor kunskap för att få ett säkert och hållbart resultat. Fram tills nu har det inte funnits något sätt för beställare att vara säkra på att entreprenören har den kunskap och kompetens som krävs. Ett övergripande mål med AFG är att alla härdplastgolv ska läggas säkert för hälsa och miljö, med bästa möjliga slutresultat och golvbeställare ska ha ett bra verktyg för att säkerställa detta.

Miljöpolicy


I vår verksamhet jobbar vi med fogfria massagolv där själva plasten i den fogfria massan utgör en stor del och betydelse för slutresultat. Vi har nära samarbete med våra huvudleverantörer och följer utvecklingen kring materialet för våra golv samt eftersträvar så miljövänligt material som möjligt. Till samtliga plaster skall datasäkerhetsblad finnas, vilka även skall medfölja ut till arbetsplatsen.

Då massan, till golven vi lägger, blandas för hand och i de mängder som erfordras för objektet kommer resultatet av restprodukter att i det närmaste vara obefintlig. Övrigt uppkommande avfall så som papperssäckar, förpackningsomslag, plåtburkar mm sorteras för återanvändning, destruktion, energiutvinning eller deponi.

Vi har insikt i Miljöbalkens 2 kapitel 2§, dvs. att skaffa oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Arbetsmiljöpolicy


Att ha insikt samt värna om vår personal och jobba aktivt med andan av god kamratskap, utbildning, hälsa och arbetsmiljö skapar vi alla förutsättningar för ett lyckat företagande och duktiga medarbetare.

För att minimera negativa effekter på arbetsmiljön jobbar vi med följande:


Utföra riskbedömningar och kartlägga olycksrisker för att förhindra olyckor mot anställda och miljön
Följa de krav vi har på hälsokontroller
Förhindra kränkande särbehandling av medarbetare
Ledarna ska aktivt bry sig om medarbetarna samt vara lyhörda för att snabbt sätta in åtgärder där så krävs
Genom fortbildning förse vår personal med rätt kunskap och information om de material som används i vårt yrke